Autorská práva.
Copyright 2022 Daimler Truck AG/Daimler Truck Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Jakékoliv kopírování, šíření, přechovávání, sdělování, vysílání, reprodukování nebo přenášení obsahu bez písemného souhlasu společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. je zakázáno. Některé internetové stránky společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Odchylky mezi výrobky.
Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. spravovaných v různých zemích na celém světě. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích nabízeny nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či z důvodu regulativních kontrol, v takových zemích nabízeny pouze v jiných specifikacích či konfiguracích.
Pokud se zajímáte o některý model vozu, lak, výběr nebo doplněk vyobrazený na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost Daimler Truck Česká republika s.r.o. nebo místního autorizovaného dealera pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

Ceny.
Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a mohou být změněny bez oznámení.

Ochranné známky/chráněná označení.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. předmětem práv společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. v oblasti ochranných známek; to se týká zejména destiček s názvy modelů a jejích firemních log a emblémů.

Hvězdné logo a Mercedes-Benz jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Group AG. Daimler Truck AG je používá na základě licence.

Licence.
Společnost Daimler Truck Česká republika s.r.o. chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost Daimler Truck Česká republika s.r.o. musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

Hvězdné Logo a Mercedes-Benz jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Group AG. Daimler Truck AG je používá na základě licence.

Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady.
Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a jiné dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady, která odrážejí současné názory vedení na události v budoucnosti. Tato prohlášení obsahují slova jako "předvídat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "smět", "plánovat", "projektovat" a "měl/a/i/y by" a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám včetně mimo jiné: hospodářského poklesu v Evropě či Severní Americe, změn devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, zavádění konkurenčních výrobků, zvýšených prodejních stimulů, úspěšné realizace nového obchodního modelu pro smart a poklesu cen při zpětném odkupu ojetých vozů.
Pokud se objeví kterékoli z těchto či jiných rizik a nejistot (některé z nich jsou popsány v kapitole "Zpráva o rizicích" v poslední výroční zprávě společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. a v kapitole "Rizikové faktory" v poslední výroční zprávě společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. ve formuláři 20-F podaném Komisi pro cenné papíry a devizové obchody) nebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo vyhotoveno.

Záruky či prohlášení.
Informace na této internetové stránce jsou společností Daimler Truck Česká republika s.r.o. poskytovány "jako takové" a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.
Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti Daimler Truck Česká republika s.r.o. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost Daimler Truck Česká republika s.r.o. poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Daimler Truck Česká republika s.r.o. takovou stránku schválila. Prohlížení takovýchto stránek je na vlastní riziko uživatele.

 
Informace o urovnání sporů online

 

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „Platforma ODR“). Platforma ODR slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z kupních smluv online. Na platformu ODR přejdete prostřednictvím následujícího odkazu:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Upozornění podle § 36 Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) pro německé uživatele: společnost Daimler Truck AG nebude účastníkem řízení o urovnání sporu před spotřebitelským smírčím soudem ve smyslu zákona VSBG a nemá ani takovou povinnost.