Zásady ochrany osobních údajů při zpracování videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek v rámci zkušebních jízd společnosti Daimler Truck AG pro výzkum, vývoj a testování asistenčních systémů řidiče, automatizovaného řízení, jízdních funkcí a dalších služeb.

Ochrana osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou a je zohledňována ve všech našich obchodních procesech. Následující zásady ochrany osobních údajů přinášejí dotčeným osobám informace o zpracování osobních údajů společností Daimler Truck AG v souvislosti se zpracováním videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek v rámci výzkumných, vývojových a zkušebních procesů pro asistenční systémy řidiče, automatizované řízení, jízdní funkce a další služby. Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Těmito zásadami ochrany osobních údajů přinášíme dotčeným osobám informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a o tom, jak s těmito údaji zacházíme v souvislosti s výše uvedenými výzkumnými, vývojovými a zkušebními procesy. Dotčené osoby se navíc dozvědí, jaká mají práva v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.

 1. Pro koho platí tyto zásady ochrany osobních údajů? 
 2. Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů a na koho se mohou dotčené osoby obrátit s dotazy ohledně zpracování osobních údajů? 
 3. Odkud údaje pocházejí a jaké údaje jsou zpracovávány? 
 4. Proč jsou údaje zpracovávány (účel zpracování) a na jakém základě (právní základ) se tak děje? 
 5. Jsou osobní údaje předávány dále? 
 6. Probíhá automatizované rozhodování? 
 7. Jak dlouho budou údaje uloženy? 
 8. Jaká práva mají dotčené osoby vůči společnosti Daimler Truck AG?

Dotčené osoby informujeme o ochraně osobních údajů při shromažďování, zpracování a ukládání videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek v rámci veřejného provozu a – v rozsahu povoleném dalšími zákony – v prostorách soukromých provozoven, zkušeben a jiných areálů. Tyto údaje jsou zaznamenávány speciálně označenými zkušebními vozidly společnosti Daimler Truck AG za účelem provádění výzkumu, vývoje a zkoušení asistenčních systémů řidiče, automatizovaného řízení, jízdních funkcí a dalších služeb. Potenciálně dotčen tímto zpracování osobních údajů je každý, kdo se během zkušebního provozu nachází v blízkosti některého z označených zkušebních vozidel.


Za níže uvedené zpracování osobních údajů je zodpovědný (není-li jako odpovědný orgán výslovně uvedena jiná strana):
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com 
(Předmět: Testování zkušební jízdou Truck)

Číslo zápisu v obchodním rejstříku HRB 762884

Kontaktní osobou pro otázky týkající se ochrany osobních údajů coby osoba pověřená ochranou osobních údajů je:
Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Německo
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(Předmět: Testování zkušební jízdou Truck)

V rámci výše uvedených výzkumných, vývojových a zkušebních procesů se označená zkušební vozidla pohybují ve veřejném provozu a – v rozsahu povoleném dalšími zákony – v prostorách soukromých provozoven, zkušeben a jiných areálů. Vozidla jsou vybavena kamerovými systémy s různými směry snímání, s různou ohniskovou vzdáleností a technologií senzorů a některá s externími mikrofony a dalšími senzory. Tyto systémy shromažďují, zpracovávají a ukládají videonahrávky, obrazová data a audionahrávky z okolí vozidla pro účely popsané v části 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tyto údaje mohou – dle konkrétní situace – obsahovat i následující osobní údaje:

 • obličeje a další poznávací prvky, jakož i chování a okolí účas
 • SPZ, další poznávací prvky a okolí vozidel a jiných předmětů v blízkosti zkušebních vozidel
 • akustické informace z okolí zkušebních vozidel
 • další údaje shromážděné jinými systémy senzorů (jako je radar, LIDAR) a také poloha GPS a časový údaj týkající se shromáždění údajů

Účelem tohoto zpracování údajů je výzkum, vývoj a zkoušení asistenčních systémů řidiče, automatizovaných jízd, jízdních funkcí a dalších služeb, včetně dokumentace těchto procesů a plnění dalších následných povinností.

Asistenční systémy řidiče a jízdní funkce se používají již v dnešních vozidlech za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a pohodlí. V budoucích automatizovaných a autonomních vozidlech umožní technické systémy pro sledování a řízení dopravních a okolních situací bezpečnou účast těchto vozidel na veřejném provozu v souladu s pravidly silničního provozu. Další služby umožňují zvýšit bezpečnost, efektivitu a pohodlí dopravních prostředků, provozu a dopravních systémů.

Výzkum, vývoj a zkoušení těchto systémů vyžaduje jejich použití ve zkušebních vozidlech v reálných podmínkách prostředí a provozu – tedy i v rámci veřejné dopravy – včetně shromažďování, zpracování a ukládání videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek během těchto procesů a po nich. Pomocí těchto materiálů jsou zkoumány, vyvíjeny a zkoušeny technické systémy pro sledování a klasifikaci účastníků silničního provozu, vozidel, infrastruktury a dalších objektů v rámci dopravy a jejího prostředí.

Osoby, vozidla, jiné objekty a audionahrávky jsou analyzovány, klasifikovány a dále zpracovávány v rámci zpracování osobních údajů pouze jako „objekty“ dopravních a okolních situací; například jako „chodec na pravém okraji vozovky“, „vozidlo na křižovatce“, „policejní siréna za vozidlem“. Pojmenování nebo jiná osobní identifikace zaznamenaných osob nebo přiřazení zaznamenaných vozidel nebo objektů k takto identifikovaným osobám proto není v souvislosti s prováděným zpracováním nutné ani zamýšlené, a obvykle není ani možné. Jelikož však nutné a nezpracované údaje sestávají z videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek, nelze vyloučit identifikovatelnost a identifikaci osob.

Primárním právním základem pro zpracování údajů je „ochrana oprávněných zájmů“ podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem společnosti Daimler Truck AG je v tomto případě provádění výzkumu, vývoje a zkoušení asistenčních systémů řidiče, automatizovaného řízení, jízdních funkcí a dalších služeb.

Protichůdné zájmy, základní práva a základní svobody dotčených osob zde nepřevažují, protože jmenná či jiná osobní identifikace dotčených osob není nutná, zamýšlená a většinou ani možná. Navíc jsou přijímána technická a organizační opatření k zajištění toho, aby shromážděné údaje byly zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Společnost Daimler Truck AG předává tyto údaje pouze spolupracujícím partnerům, smluvním partnerům nebo třetím stranám v rámci ochrany osobních údajů. Údaje jsou předány pouze v případě, že je to povoleno zákonem a/nebo úředním či soudním příkazem, nebo pokud jde o oprávněný zájem třetí strany. 

Kategorie příjemců, kterým mohou být údaje předávány v rámci tohoto zpracování, jsou zejména:

 • koncernoví i externí partneři společnosti Daimler Truck AG v rámci spolupráce při výzkumu a vývoji
 • dodavatelé v rámci spolupráce při výzkumu a vývoji
 • ostatní smluvní partneři (zejména poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé služeb pro přípravu/vyhodnocení dat)

Pokud dojde v rámci výzkumu, vývoje a zkoušení nebo následného zpracování k předání osobních údajů příjemcům ve třetích zemích, stane se tak pouze v případě, že se bude jednat o přípustné předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR na základě vhodných záruk ve smyslu čl. 46 GDPR nebo jiných zákonů.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech nebo profilování ve smyslu čl. 22 GDPR se neprovádí.

Videonahrávky, obrazová data a audionahrávky budou zpracovávány a uloženy tak dlouho, jak dlouho to bude nutné pro účely uvedeného výzkumu, vývoje a zkoušení. Vyvstane-li nějaký další právní základ nebo oprávněný zájem na dalším uložení a zpracování (například pro řádnou dokumentaci zmíněných procesů, z důvodu zákonných povinností uchovávání nebo jiných zákonných požadavků), budou údaje odpovídajícím způsobem uloženy déle.

V rámci zpracování osobních údajů mají dotčené osoby následující práva. Z hlediska uplatnění a omezení těchto práv v souvislosti se zde popsaným zpracováním vezměte prosím na vědomí také příslušná zvláštní upozornění.

Zvláštní upozornění ohledně uplatnění práv dotčených osob:
Jedná se o „zpracování, u kterého není vyžadována identifikace dotčených osob“ podle čl. 11 GDPR. K zaznamenaným videonahrávkám, obrazovým datům a audionahrávkám nejsou zpravidla zpracovávány žádné další identifikační údaje dotčených osob.

Uznání a uplatnění práv dotčených osob bude proto – v závislosti na konkrétním případě – často vyžadovat od těchto dotčených osob další informace, zejména informace o MÍSTĚ a ČASU, kdy byla osoba zpracováním údajů dotčena (tj. informace o tom, kdy a kde se konkrétně nacházela v blízkosti jednoho ze zkušebních vozidel). Tyto dodatečné informace mohou být požadovány k určení, zda je konkrétní osoba zpracováním vůbec dotčena, a k uplatnění níže uvedených práv, např. na informace, výmaz atd.

 • Právo na informace: Dotčené osoby mají právo na informaci, zda u nás zpracováváme jejich osobní údaje. Pokud jsou údaje zpracovávány, mají dotčené osoby právo na informace o těchto údajích a na informace o způsobech jejich zpracování v souladu s čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu nesprávných údajů: Dotčené osoby mají právo požadovat opravu svých osobních údajů. Toto právo může být zpravidla uplatněno jen vymazáním videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek.
 • Právo na výmaz: Dotčené osoby mají právo požadovat výmaz svých osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Dotčené osoby mají právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na podání stížnosti u dozorujícího úřadu: Dotčené osoby mají právo podat stížnost u dozorujícího úřadu, například u orgánu pro ochranu údajů v místě bydliště, místě výkonu práce nebo v místě možného porušení ochrany osobních údajů.
 • Právo vznést námitku: Dotčené osoby mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Zvláštní upozornění ohledně omezení práv dotčených osob:
Zdůrazňujeme, že v rámci tohoto zpracování mohou práva dotčených osob podléhat zvláštním omezením dle čl. 15 GDPR (právo na informace), čl. 16 GDPR (právo na opravu), čl. 17 GDPR (právo na výmaz), čl. 18 GDPR (právo na omezení zpracování) a také článku 21 GDPR (právo vznést námitku). Tato zvláštní omezení platí tehdy, je-li pravděpodobné, že uznání a uplatnění těchto práv v daném případě znemožní realizaci výzkumných účelů nebo ji vážně naruší, a proto je toto omezení nutné pro splnění těchto výzkumných účelů. Toto konkrétní omezení a jeho předpoklady vyplývají zejména z článku 89 GDPR ve spojení s § 27 německého federálního zákona o ochraně údajů a také z čl. 17 GDPR.

Pokud jste dotčenou osobou zde popsaného zpracování údajů a chcete-li uplatnit některé ze svých práv nebo získat další informace, kontaktujte prosím:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Předmět: Testování zkušební jízdou Truck)